Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Społeczna Straż Rybacka

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 


    Telefn całodobowy ............... 697698295    

 

 

dzialania_strazy_2016.jpg 

Działająca przy naszym kole Społeczna Straż Rybacka w składzie trzyosobowym w okresie od stycznia do dnia dzisiejszego przeprowadziła 42 kontrole dzienne. W tym roku oprócz odbytych zebrań kwartalnych komendantów nasi strażnicy uczestniczyli

w obowiązkowym szkoleniu połączonym z egzaminem nowych strażników. Nasza straż przeprowadziła wzmożone kontrole w trakcie i po zarybieniu zbiornika Odra II oraz pobliskich zbiorników, Olza I, Łęgoń i rzek: Odra, Olza, Szotkówka, Piotrówka, Przczynka . W czasie prowadzonych działań skontrolowano 398 osób,  ujawniono 62 popełnionych wykroczeń wędkarzy w tym 54 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym   , oraz 8 regulaminu ARP i innych przepisów. Skierowano 37 zawiadomień o wykroczeniu do rzeczników dyscyplinarnych kół. Zdarzały się przypadki błędne wypisy w rejestrze  połowu ryb , wtedy zastosowano  pouczenie dyscyplinujące z wpisem do rejestru ryb.

W czasie prowadzonych działań naszą straż wspierały jednostki PSR w Katowicach oraz jednostki Policji w szczególności bardzo dobra współpraca z KPP Wodzisławia Śl.

Na ujawnionych sprawców wykroczeń Policja PSR nałożyła  mandaty karne na łączną kwotę 4650. zł, W kilku przypadkach zawiadomienie o wykroczeniu Policja skierowała do sądu powszechnego.

Najczęstszym wykroczeniem było dokonywanie amatorskiego połowu ryb więcej niż dwoma wędkami, połów ryb przez osoby niezrzeszone bez posiadania kart wędkarskich oraz zezwolenia, Brak prowadzenia rejestracji złowionych ryb, przetrzymywanie w siatce i użyte na przynętę  ryb objęte wymiarem ochronnym, oraz wprowadzenie do łowiska ryb przyniesionych z innego łowiska i zakupionych w sklepie.

Podczas kontroli zwracano uwagę wędkarzom i przebywającym turystom o zachowanie czystości. W kilku przypadkach nakazano posprzątanie terenu.

Oprócz wykonanych kontroli w kole nasi strażnicy działają w utworzonej przez ZO grupie mobilnej szybkiego reagowania do walki z kłusownictwem na wodach Okręgu PZW w Katowicach. Kontrole wód wykonywane są o różnych porach dnia i nocy.

Należy wspomnieć że strażnicy naszego koła zdobyli po raz kolejny jeden z najwyższych odpisów kwoty z przeznaczeniem na dalsze działania, a strażnik Piotr Wałęsa za wzorową pracę został po raz trzeci z rzędu wyróżniony, otrzymując Puchar Najlepszego strażnika w rejonie VI za rok 2015.

 

 

 

 

 

dzialania_strazy_2015.jpg 

 Działająca Społeczna Straż Rybacka przy naszym kole w składzie trzyosobowym w okresie od stycznia do grudnia 2015r.  przeprowadziła 62 kontrole dzienne.

W tym roku oprócz odbytych zebrań kwartalnych komendantów nasi strażnicy dwukrotnie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu SSR Rejonu VI połączonym egzaminem.

 

Nasza straż przeprowadziła kontrolę zbiorników Odra II , Olza I, Łęgoń oraz rzek Odra, Olza, Szotkówka, Piotrówka, Przczynka , W trakcie i po zarybieniu zbiornika Odra II nr 616 przeprowadzono dodatkowo zmożone obserwacje i kontrole wędkarzy.

Skontrolowano 768 wędkarzy, w 54 przypadkach ujawniono wykroczenia naruszające ustawę o rybactwie śródlądowym, 42 wnioski o wykroczeniu skierowano do rzeczników dyscyplinarnych kół. Podczas ujawnienia wykroczeń wspomagała Państwowa Straż Rybacka i Policja. Osoby zostały ukarane mandatem karnym na łączną kwotę 3070 zł, W kilku przypadkach zawiadomienie o wykroczeniu KPP Wodzisław skierowało do sądu powszechnego. Zdarzały się przypadki błędnie wypisanych rejestrów połowu ryb , udzielono  pouczenia z wpisem do rejestru ryb.

 

Najczęstszym wykroczeniem było brak wpisu do rejestru ryb przetrzymywanych w siatce, przetrzymywanie w siatce lub użyte na przynętę ryb objęte wymiarem ochronnym, wprowadzenie do łowiska ryb zakupionych w sklepie , połów na trzy wędki oraz dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez karty wędkarskiej oraz zezwolenia.

Podczas kontroli zwracano uwagę wędkarzom i przebywającym turystom o zachowanie czystości. W kilku przypadkach pouczano w nakazano posprzątanie terenu.

 

 

 

 

dzialania_strazy_2014.png 

 

 

    

 

 

 

Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej w składzie dwuosobowym w okresie 2013 roku przeprowadzili 33 kontroli w tym 2 kontrole nocne . Strażnicy dwukrotnie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu SSR Rejonu VI. W ramach odbudowy SSR powołano nowego Komendanta Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Kole 110 1-go Maja.

 

Nawiązana zastała współpraca z SSR koła 111 Olza, Wspólnie przeprowadzono kilkanaście  kontroli sąsiadujących wód, Odra II , Olza I, Łęgoń , Buków I-II,  Licencyjnego Balaton, Sazan, Jas-Mos , przeprowadzono wspólne kontrole rzeki Odra ,Olza, Piotrówka,

 

Nasza straż skontrolowała 486 wędkarzy, ujawniono 4  wykroczenia naruszające zapisy RAPR , udzielono 6 pouczeń z wpisem do rejestru ryb. W 11 przypadkach ujawniono wykroczenia wędkarzy naruszających ustawę o rybactwie śródlądowym. Osoby dokonywały amatorskiego połowu ryb bez kart wędkarskich oraz zezwolenia, w dwóch przypadkach ujawniono połów ryb za pomocą czterech wędek. Zatrzymano sprzęt wędkarski 12 szt. wędek 11 kołowrotków oraz przekazano z wnioskiem o wykroczeniu do Państwowej Straży Rybackiej. Osoby te zostały ukarane mandatem karnym na łączną kwotę 2000 zł oraz w jednym przypadku skierowano  wniosek o wykroczeniu do Sądu Powszechnego.

Najczęstszym wykroczeniem było dokonywanie połowu ryb bez uprawnień, oraz przetrzymywanie w siatce lub użyte na przynętę złowione ryby objęte wymiarem oraz okresem ochronnym. Zdarzały się przypadki błędnie wypisanych rejestrów połowu ryb, udzielono 4 pouczeń.

W okresie letnim oraz w trakcie zarybienia wód, przeprowadzono dodatkowo 3 rutynowe kontrole z Państwową Strażą Rybacką i Policją zbiornika  Odra II nr  616.

Zwrócono szczególną uwagę na zaśmiecenie obrzeży zbiornika od strony Anny .Podczas kontroli pouczano przebywających turystach oraz wędkarzy o pozostawienie czystości. W kilku przypadkach w obecności patrolu nakazano posprzątanie terenu.

 

    

 

 

                                        dzialania_strazy_2012.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   

dzialania_strazy_2011.pngSpołeczna Straż Rybacka  koła 110 1-go Maja w składzie 4 osobowym przeprowadziła w 2011 roku 174 kontrole dzienne oraz 16 nocnych. W trakcie kontroli ujawniono 46 wykroczeń Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz 38 wykroczeń Regulaminowych.

 

Czworo Kłusowników Ujęto Na Gorącym Uczynku Do Sądu Rejonowego skierowano 31 wniosków oraz nałożono 13 mandatów karnych na kwotę 2300zł. Zabezpieczono 4 sieci rybackie oraz za pokwitowaniem zatrzymano 34 wędki wraz z kołowrotkami. Straż Rybacka naszego koła skontrolowała w bieżącym roku 1072 wędkarzy na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach, 136 wędkarzy na zbiornikach licencyjnych oraz 84 wędkarzy na innych wodach. Podczas kontroli udzielono 40 pouczeń.

                                                            Czworo kłusowników ujęto na gorącym uczynku

Strażnicy naszego koła brali czynny udział w trzydniowych odłowach ryb na rozlewisku rzeki Pszczynka w Jastrzębiu Zdroju oraz w jednodniowych odłowach kontrolowanych rzeki Piotrówka , ponad to uczestniczyli podczas zarybień zbiorników nr 616 ,633 w Olzie oraz zbiornika naszego koła licencyjnego Balaton w Wodzisławiu Śląskim.

  

 

 

 

Działająca grupa strażników Społecznej Straży Rybackiej przy Kole 110 1-go Maja w składzie pięcioosobowym przeprowadziła w 2010 roku108 kontroli dziennych oraz 7 kontroli.

 

Najczęstsze kontrole obejmowały wody gospodarowanie przez nasze koło  zbiornik Odra II nr 616 zbiornik Licencyjny Balaton nr 651 oraz zbiorniki sąsiadujących kół Licencyjny Jas-Mos 610 Z , Średni Bukowski 638, Olza I 633, Zabełków 620 , strażnicy przeprowadzili także kontrole rzeki Olza, Pszczynka .

 

 

dsc_0006.jpgW przeciągu roku przeprowadzono kontroli 1133 wędkarzy, ujawniono 21 wykroczenia Ustawy o Rybactwie oraz 5 wykroczeń naruszające zapisy RAPR , udzielono 5 pouczeń , skierowano 5 wniosków o wykroczeniu do rozpatrzenia przez Sądy Koleżeńskie przynależnych kół. Na zbiorniku Odra II nr 616 ujawniono zastawione narzędzie kłusownicze więcierz .

 

Najczęstszym wykroczeniem było dokonywanie połowu ryb bez uprawnień, w 21 przypadkach osoby naruszyły zapisy ustawy o rybactwie śródlądowym art.27 ust 1 pkt 1 , za wykroczenie zostały ukarane mandatem karnym nałożonym przez Policję na łączną kwotę 4000 zł.

 

Podczas kontroli wód w 2 przypadkach zostało ujawnione przestępstwo oraz skierowanie zawiadomienia do Sądu Grodzkiego. Wyrokiem Sądu w jednym przypadku sąd orzekł grzywnę w wysokości 1900 zł i odszkodowanie 500 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego .

  

 

 

Społeczna Straż Rybacka ziałająca przy Kole 110 1 Maja przeprowadziła kontrole zbiorników naszych wód Odra II 616. zb. Licencyjnego Balaton 651 Z oraz pobliskich wód .  W tym roku przeprowadzono 26 kontroli zbiornika Odra II 616 ujawniono 9 wykroczeń , udzielono 5 pouczeń - przeprowadzono 6 kontroli zbiornika Licencyjnym Balaton 651 Z.- przeprowadzono 9 kontroli zbiornika Licencyjnym Jas-Mos 610 Z , Średni Bukowski 638 , ujawniono 3 wykroczenia udzielono 2 pouczenia. - przeprowadzono 9 kontroli, zbiornika Olza I 633 oraz Zabełków 620 udzielono 3 pouczenia.

 

W sumie w 2008 roku przeprowadzono 30 kontroli dziennych oraz 2 nocne skontrolowano 624 wędkarzy, ujawniano 12 wykroczeń pouczono 10 wędkarzy nie przestrzegających regulaminu.

3 osoby zostały ukarane mandatem karnym nałożonym przez Policję za wykroczenie ustawy o rybactwie śródlądowym art.27 ust 1 ptk 1 ( dokonywanie połowu ryb bez uprawnień )skierowano 9 wniosków o wykroczeniu do sądu koleżeńskiego kół.  Straż Rybacka - likwidacja sieci

 

 8 października na rozlewisku rzeki Szotkowki zlikwidowano zastawione w wodzie 100 metrów sieci rybackiej. Przeprowadzono kontrole pod kontem zanieczyszczenia środowiska. Na zbiorniku Odra II ujawniono nielegalne odpływy ścieków do wody. Powiadomiono Urząd Gminy który wszczął postępowanie a trucicielom nakazał usunięcia nieprawidłowości.

Strażnicy uczestniczyli podczas zarybienia naszych zbiorników Odra II 616. zb. Licencyjnego Balaton.

 

    

                                           

Jeszcze sezon się nie skończył a już w tym roku zostało ujawnionych 6 wykroczeń w tym dwa wykroczenia połowu ryb bez uprawnień łamiące zapisy ustawy o rybactwie śródlądowym art.27 ust 1 ptk 1 u.r.ś. Amatorzy nielegalnego połowu niech się czują na baczności, mogą ich zastać niespodzianki a w konsekwencji trafić do sądu grodzkiego.

 

Straż Rybacka - likwidacja więcierza

15 maja na zbiorniku Odra II zlikwidowano zastawione narzędzie kłusownicze więcierz .

Dla przypomnienia w 2007 roku Społeczna Straż Rybacka Koła 110 1 Maja przeprowadziła 41 kontroli naszych wód Odra II i zbiornika Licencyjnego Balaton w tym 34 dziennych i 7 nocnych, Przeprowadzono 7 kontroli zbiornika Balaton oraz dwie kontrole wód rejonu VI z Państwową Strażą Rybacką i Policją a także strażnicy uczestniczyli podczas zarybienia naszych zbiorników.

W związku z dochodzącymi niepokojącymi sygnałami od wędkarzy o nieuprawnionym dokonywaniu połowu ryb na naszych zbiornikach, nasza straż zaostrzyła walkę z cwaniakami którzy kłusują i czatują na naszą rybę,

Straż Rybacka - likwidacja więcierza

Podczas rutynowych kontroli w pięciu przypadkach na gorącym uczynku ujawniono wykroczenia osób które dokonywały połowu ryb bez uprawnień za co zostaly ukarane mandatami karnymi nałożonymi przez Policję a w jednym przypadku sprawa została skierowana do Sądu Grockiego. W dwóch innych przypadkach ujawniono i zabezpieczono porzucony sprzęt wędkarski w ilości 6 wędek, w jednym przypadku na porzuconym sprzęcie za przynętę użyto niedozwolonego o wymiarze ochronnym żywca ryby lina o wymiarze 10 cm. Przy jednym porzuconym sprzęcie zabezpieczono przygotowane do użycia niedozwolone narzędzie kłusownicze na połów ryb drapieżnych. Została podjęta współpraca naszej Straży z Kołem 78 Jas-Mos w ochronie ich zbiornika licencyjnego. Nasza straż przeprowadziła 11 kontroli ujawniono 4 wykroczenia w tym dwa które naruszyły zapisy ustawy o rybactwie śródlądowym.

Została wzmocniona współpraca Społecznej Straży Rybackiej z Urzędem Gminy Gorzyce w zakresie ochrony czystości naszej wody, celem wyeliminowania nielegalnych ścieków doprowadzonych do naszego akwenu. Nasza straż uczestniczyła razem z wydziałem środowiska urzędu Gminy w wspólnych kontrolach terenu przyległego akwenu Odra II nr.616 Strażnicy pomagali w akcjach oczyszczania naszych wód z zanieczyszczeń pozostawionych po pseudo turystach, wykorzystując do tego łódź zbierali pływające po akwenie zanieczyszczenia.

  

                                                                 
   

                                                                   

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o naszej stronie
Super
Dobra
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama