Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Karta Wędkarska - Egzamin

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 

ko.jpg

 

 powołana Uchwałą nr 183/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 10.12.2020


w składzie:


Jarosław Pawlak – przewodniczący

Bogdan Binek – członek

Piotr Rutkowski – członek

Piotr Wałęsa - członek

Andrzej Surma – członek

 

 

          
 Uchwała nr 183/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 10.12.2020 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 110 1go Maja .pdf

 

 

 


 Komisja Egzaminacyjna przyjmuje w 2021 roku

w siedzibia koła ulica Bracka 14 Wodzisław Śl. (Cyganek )

 

lapka2.gifw dni i godzinach

wyznaczonych opłat składkowych

 

  


Nie pasuje ci termin..... zadzwoń...... 


 tel.  697 698 295  - wyznaczymy dodatkowy termin egzaminu.

 

Wysokość opłaty związane z egzaminem ustalają indywidualnie poszczególne Zarządy Okręgów.

 

W Okręgu PZW w Katowicach opłata wynosi :

 

   30 zł - Podstawowa,

   20 zł - Młodzież ucząca się do 24 roku życia (decyduje rocznik),

   00 zł - Młodzież do 16 roku życia,

   00 zł - Kobiety bez względu na wiek,

 

zapraszamy wszystkich oraz  młodzież


 

regul.jpg

 

1. Zainteresowana osoba zgłasza się do siedziby koła PZW w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.

 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

- ukończone 14 lat,

- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),

- dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach (bank, poczta, itp.),

- przedstawienie komisji dowodu wpłaty.

 

3. Osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub pisemnego w formie testu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez Zarząd Okręgu PZW w Katowicach stosowną uchwałą. Egzamin przeprowadza się ze znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz 750) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr 138/01 poz. 1559 ze zmianami).

 

4. Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:

a) prawa wędkującego,

b) obowiązki wędkującego,

c) zasady wędkowania,

– zasady łowienia ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych,

– wymiary ochronne ryb,

– okresy ochronne ryb,

d) zachowania na łowisku,

e) rozpoznawanie gatunków ryb.

 

5. Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespół egzaminacyjny w składzie minimum 2 członków komisji.

  

6. Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

 

7. Po obliczeniu punktów komisja egzaminacyjna podaje wynik egzaminu.

 

8. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 

9. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku komisja wpisuje daną osobę do rejestru zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza dwa egzemplarze zaświadczenia o zdanym egzaminie podpisanego przez przewodniczącego lub osobę/y przez niego upoważnioną/e składu komisji posługującymi się imiennymi pieczęciami*oraz przez drugą osobę –członka komisji posługującą się pieczątką imienną, a w przypadku jej braku -składa czytelny podpis, -z czego jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach koła.

 

10. Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa właściwego do miejsca zamieszkania z zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

 

 

 

    Uchwała nr 64/2019 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na karte wedkarską przez komisje egzaminacyjne dzialajace w kołach Okregu PZW w Katowicach


 

 

 cot_jest_karta.jpg

 

Karta wędkarska jest dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Z tego obowiązku zwolnieni są w Polsce jedynie osoby do lat 14 , cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby mające własny staw.


Karta wędkarska, to dokument wydawany przez starostwo powiatowe na podstawie zaświadczenia wystawionego przez powołane komisje egzaminacyjne które potwierdzą znajomość przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym .

 

 Zdać egzamin możesz także w naszym Kole 110 1-go Maja , zadbamy również o to jak zdać egzamin na kartę wędkarską , przeprowadzimy pomocne szkolenie dla zrozumienia regulaminu i przepisów wędkarskich. Uzyskasz niezbędne informacje, materiały broszurki, regulaminy, wykazy wód wszystko to co niezbędne by wzbogacić twoją wiedzę o wędkarstwie.

W tych materiałach zapoznasz się o obowiązujących przepisach Ustawy o Rybactwie Śródlądowym , między innymi (okresy i wymiary ochronne ryb ). Warto także zapoznać się z gatunkami ryb występującymi w Polsce ,

 

 

Materiały pomocnicze:

 


pytania egazminacyjne karta wedkarska.pdf

 

 

Kartawedkarska.pl - wirtualny egzamin - sprawdź, czy zdasz ... lub zdałbyś ponownie!


Zasady wędkowania obowiązujace na wodach ogólnodostepnych Okręgu PZW w Katowicach

 

 

lapka2.gif  Druki do opłat – do pobrania, wydrukowania

  dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Katowicach

  - (bank, poczta )

 

 

 ►  opłata egzaminacyjna 30 zł.pdf   - Podstawowa,


  opłata egzaminacyjna 20 zł.pdf  - Młodzież ucząca się do 24 roku życia (decyduje rocznik),

   

 

     

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o naszej stronie
Super
Dobra
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama